Even geduld aub..Het laatste nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

No more posts
nieuws3-1200x800.png

Van 1998 tot 2000 vond er een onderzoek plaats naar de effectiviteit van osteopathie bij migraine. Osteopathie is, naast chiropractie en manuele therapie, een vorm van manuele geneeskunde. De manuele geneeskunde wordt, ondanks haar ‘reguliere uitstraling’ en gedegen opleiding, helaas nog steeds bij de alternatieve geneeswijzen ondergebracht. Wetenschappelijk bewijs van de toegevoegde waarde van osteopathie voor de gezondheidszorg kan in deze situatie verandering brengen.

Het onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij migrainepatiënten werd uitgevoerd door osteopaat Manuel van Tintelen. Het onderzoek vond plaats volgens de ‘black box’ benadering, een onderzoeksmodel naar de adviezen van de Commissie Alternatieve Behandelwijzen van de Nederlandse Gezondheidsraad. Via huisartsen, osteopaten en publieke media werden migrainepatiënten op de hoogte gebracht van het onderzoek.

We vergeleken twee groepen met elkaar: de controlegroep van 19 migrainepatiënten en de osteopathiegroep van 41 migrainepatiënten. De controlegroep diende als vertegenwoordiging van het natuurlijke beloop. Meting vond plaatst middels vragenlijsten: één ingevuld voor aanvang van de behandeling en één na een jaar.

Er zijn 29 parameters gebruikt in dit onderzoek: 6 voor migraine, 11 voor andere lichamelijke klachten, 10 voor de algemene toestand, 1 voor het algemeen lichamelijke welbevinden en 1 voor het algemeen geestelijk welbevinden.

In de osteopathiegroep zijn er 24 parameters significant verbeterd en geen enkele verslechterd. Terwijl er in de controlegroep geen enkele significante verbetering was.

In de osteopathiegroep constateren we significante verbeteringen van de migraineklachten, de hoofdpijn, duizeligheid, maagklachten, buikklachten, obstipatie, nekklachten, klachten van armen en benen en tussen de schouderbladen. Maar ook zien we een significante verbetering van de zenuwachtigheid, het onder spanning staan, de neerslachtigheid, de angstgevoelens, de ongelukkigheid, het piekeren en de geïrriteerdheid. Tenslotte zien we dat het algemeen geestelijk en algemeen lichamelijk welbevinden significant verbeterden. Twee verbeteringen zijn niet significant, te weten de onderrugklachten en de vermoeidheid. Het gebrek aan energie en de zorgen om gezondheid en toekomst veranderden niet. Bij 28 van de 41 patiënten uit de osteopathiegroep was er sprake van verbetering van de migraineklachten. Zes van de 41 zagen hun klachten geheel verdwijnen. Voor de groep mensen die positief op de behandeling reageerde nam de hoeveelheid aanvallen met gemiddeld 54% af. De groep patiënten die niet positief op de behandeling reageerde nam vaak al langer en frequenter specifieke migrainemedicatie in, patiënten die geen of weinig van deze medicijnen gebruikten reageerden veelal zeer goed. De patiënten werden gemiddeld 5 maal in een periode van 4 1/2 maand door osteopaten behandeld.

Conclusie: osteopathische behandeling heeft een bijzonder gunstig effect op klachten van migrainepatiënten. Niet alleen wat de migraineklachten betreft maar ook voor de overige lichamelijke klachten, het psychisch functioneren en het algemeen lichamelijk en geestelijk welbevinden.


nieuws1-1-1200x800.png

Middels dit bericht wil de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) u inlichten over de invoering van BTW op uw behandeling bij de osteopaat.Deze regeling gaat in op 01-01-2013

De overheid heeft in haar bezuinigingsplannen (het zgn. Kunduz of lenteakkoord) gemeend dat alle niet BIG- geregistreerde zorgverleners 21% omzetbelasting moeten gaan afdragen. Dit is in strijd met de Europese richtlijnen, die voorschrijven dat medisch handelen vrijgesteld zou moeten zijn van BTW.

Bovendien is het een vorm van discriminatie daar andere, vergelijkbare beroepen zoals fysiotherapie, wel vrijstelling genieten.

Deze beroepen zijn opgenomen in het zgn. BIG-register, een door de overheid beheerd register dat ontoegankelijk is. Regelrechte kartelvorming dus. Feitelijk beschouwt de overheid osteopathie dus als een luxeartikel waarvoor u 21% belasting moet betalen.

De NVO stelt alles in het werk om deze maatregel teniet te doen. Echter tot op heden zonder resultaat. Wanneer u onze acties wilt steunen, kan dat via ondertekening van een petitie op: http://osteopathiebtwvrij.petities.nl.

Voor u als klant houdt dat in dat het tarief voor een consult osteopathie per 1 januari 2013 gaat veranderen. Uw osteopaat is verplicht om BTW af te dragen aan de belastingdienst.

Graag wil de NVO u er nogmaals op attenderen dat het niet de osteopaten zijn die een verhoging van de kosten voor een consult wensen. Het is een maatregel van de overheid waar elke osteopaat zich aan dient te conformeren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw osteopaat of met het secretariaat van de NVO via de website (www.osteopathie.nl) of via 040-2217630.

We hopen u middels dit bericht voldoende op de hoogte te hebben gesteld over de aankomende veranderingen.

Vriendelijke groet,
Sandra Schoemaker-Roes
Osteopaat DO-MRO


Sandra Roes

Het boeiende van de osteopathie is de holistische visie. Je krijgt een veel bredere kijk op de behandeling van de klachten van mensen. Binnen de osteopathie wordt
altijd gezocht naar de oorzaak van de klacht, niet alleen de symptoombestrijding wordt nagestreefd.

Laatste nieuws