Even geduld aub..

Osteopathie vrijgesteld van BTW

nieuws1-1-1200x800.png

Medio januari 2016 is een akkoord gesloten tussen de NVO en de Belastingdienst waarin is afgesproken dat er weer een btw-vrijstelling voor osteopathie komt. Deze vrijstelling wordt echter alleen verleend aan (cumulatieve voorwaarden):

  1. osteopaten;
  2. die lid zijn van de NVO;
  3. ingeschreven in het NRO-, dan wel het NOF-register;
  4. voor de (osteopathie)handelingen die zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens.

De NVO is nog in overleg voor de osteopaten die niet aan deze voorwaarden voldoen, waarbij het er volgens hen naar uit ziet dat men blijft volhouden aan de oorspronkelijk door hen geformuleerde voorwaarden. De NVO heeft deze groep osteopaten het navolgende advies gegeven aan de hand waarvan de btw-aangifte kan worden ingediend:

Btw-positie niet NVO-leden
Formeel gezien voldoet een osteopaat die wél geregistreerd is bij het NRO of NOF, maar geen lid is van de NVO niet aan de (momenteel door de belastingdienst geformuleerde) voorwaarden voor de btw-vrijstelling. De NVO meent echter dat het, op grond van het gelijkheidsbeginsel en jurisprudentie van de Hoge Raad, verdedigbaar is om tóch een beroep te doen op de vrijstelling (mits uiteraard aan de overige voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan). Let op: omdat dit standpunt afwijkt van het standpunt van de Belastingdienst kan dit leiden tot  problemen met uw lokale inspecteur. U blijft hiervoor zelf verantwoordelijk.

Teneinde de kans op discussie te minimaliseren zou ervoor gekozen kunnen worden om alsnog lid te worden van de NVO. Daarmee kan het verleden uiteraard niet worden gerepareerd, maar kunnen wel mogelijke discussies naar de toekomst worden beperkt of zelfs voorkomen.

Bron: Osteopathie.nl

Sandra Roes

Het boeiende van de osteopathie is de holistische visie. Je krijgt een veel bredere kijk op de behandeling van de klachten van mensen. Binnen de osteopathie wordt
altijd gezocht naar de oorzaak van de klacht, niet alleen de symptoombestrijding wordt nagestreefd.

Laatste nieuws